بررسی اثر تکیه گاه بر تشخیص آسیب در صفحات، با استفاده از تبدیل موجک گسسته ی دوبعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 مدرس دانشکده فنی دانشگاه لرستان و ریاست دانشکده فنی

2 مدرس دانشکده فنی

3 مدرس دانشگاه

4 کارشناس ارشد سازه

چکیده

برای اطمینان از ایمنی سازه ها و سرویس دهی آن ها برای اهداف مورد نظر، همه ی سازه ها، به خصوص سازه های مهم، به پایش و ارزیابی مداوم و منظم نیاز دارند. در این مقاله، با استفاده از روش تبدیل موجک به تشخیص آسیبهای موجود در صفحات با شرایط تکیه گاهی مختلف، پرداخته می شود. به همین منظور یک صفحه ی مربع شکل به ضلع یک متر در نظر گرفته شده است و شرایط تکیه گاهی مختلف برای ان در نظر گرفته شد. آسیب ها نیز به صورت ترکهایی مستطیلی شکل و به روش کاهش ضخامت مدل می شوند. برای هر حالت تکیه گاهی، ترکهایی با عمق های مختلف بررسی میشود. در نهایت، پاسخهای بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود صفحه را با استفاده از تبدیل موجک گسسته ی دوبعدی، تحلیل کرده و کم عمق ترین ترک قابل شناسایی در هر حالت تکیه گاهی، بدست می آید. مشاهده میشود که این روش محل ترک ها را به صورت نقاط اوج و تغییرات ناگهانی در نمودار ضرایب موجک نشان می دهد و اینکه در حالت چهار طرف گیردار ترک هایی تا عمق نسبی یک درصد، در حالت سه طرف گیردار ترک هایی تا عمق نسبی سه درصد، در حالت چهار طرف مفصل ترک هایی تا عمق نسبی شش درصد و در حالت طره ای نیز ترک هایی تا عمق نسبی 30 درصد، قابل شناسایی هستند. مشاهده میشود که با افزایش گیرداری صفحه، توانایی روش مطرح شده در شناسایی ترک های ریز بیشتر میشود.

کلیدواژه‌ها