بررسی اثر جریان های نوسانی بر آئرودینامیک جفت ایرفویل پشت سر هم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجو

چکیده

در این تحقیق جریان‌ نوسانی دو بعدی در اطراف دو ایرفویل پشت سر هم به صورت عددی شبیه‌سازی شده است. با فرض جریان ناپایا، تراکم ناپذیر و لزج، اثر سرعت جریان نوسانی و همچنین فرکانس‌های مختلف با زاوایای حمله متفاوت بر ضرایب آئرودینامیکی دو ایرفویل SD7003 پشت سر هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. عدد رینولدز مورد بررسی در ناحیه آرام و برابر Re=11600 بوده و فاصله بین دو ایرفویل برابر کورد ایرفویل می باشد. پس از بررسی استقلال از شبکه و استقلال از گام زمانی، اعتبار نتایج عددی بررسی می شود. هدف از این تحقیق رسیدن به شرایط پروازی میکروپرندگان دوباله برای حفظ پایداری در جریان های تند بادی و نوسانی است. لذا باید اثر پارامترهایی از قبیل سرعت جریان، فرکانس نوسان تندباد، فاصله بین دو ایرفویل، زاویه حمله ایرفویل اول و بررسی اثر تمامی آنها برای فویل پشتی بررسی شود. نتایج نشانگر آن است که افزایش فرکانس نوسان سیال در ایرفویل جلویی، باعث کاهش ضریب برآ و افزایش ضریب پسا شده است. اما در ایرفویل عقبی با افزایش فرکانس نوسان سیال ضریب برآ و پسا با هم افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات