بررسی نحوه پخش تنش و مکانیزم شکست در روسازیهای انعطاف پذیر با استفاده از روش المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

عضو هیأت علمی و رییس دانشکده مهندسی عمران

چکیده

این مقاله به صورت تئوری مکانیزم های احتمالی توزیع تنش در لایه‌های روسازی قیری را با استفاده از روش المان محدود بررسی می‌کند و همچنین تاثیر یکنواخت فشار عمودی و افقی و توزیع تنش اصلی بین تایر و لایه‌های روسازی را مورد آزمایش قرار می دهد. یک روسازی مدل شده از قسمت‌های: 1- قشر راه 2- لایه اساس 3- لایه زیر اساس دانه‌ای 4- بستر راه تشکیل شده است. چگونگی عملکرد بار به اینصورت است که یک جفت چرخ با فشار استاندارد انتخاب می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تنش‌های فشاری و کشش بین چرخ‌ها به حد قابل توجهی می‌رسد احتمالا خستگی در جایی آغاز می‌شود که بیشترین تنش از بالا تا پایین لایه‌ها رخ می‌دهد. اگر چه تنش عمودی در تمام لایه‌های روسازی تاثیر‌گذار است تنش افقی فقط در قشر راه و لایه اساس موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات