ارائه مدلی جدید جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در مطالعه حاضر به اندازه‌گیری ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال هیدروکسیدمنیزیم-اتیلن گلیکول پرداخته شده است. با توجه به محدودیت‌های مدل‌های ارائه شده پیشین جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی، مدلی جدید بر اساس داده‌های آزمایشگاهی جهت تخمین ویسکوزیته دینامیکی این نانوسیال ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از این موضوع است که با افزایش کسر حجمی نانوذرات، ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین در دماهای پایین، در مقایسه با دماهای بالاتر، این افزایش در ویسکوزیته چشمگیرتر می‌باشد. علاوهبراین، در دمای 55 درجه سانتی‌گراد، کسر حجمی نانوذرات تاثیر قابل توجهی در ویسکوزیته دینامیکی نانوسیال ندارد. این ویژگی خاص می‌تواند بعنوان مهمترین دستاورد پژوهش حاضر در کاربردهای صنعتی و مهندسی این نانوسیال محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات