بررسی تحلیلی وکاربردی موادکامپوزیت و نحوه به کارگیری آنهادرمخازن تحت فشار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه آزادسمنان، سمنان، ایران

2 دانشگاه خواجه نصیر

3 دانشگاه پالنده صاف، سمنان، ایران

چکیده

در جهان امروزباتوجه به افزایش روز افزون تعداد خودرووبروز تصادفات متعددوهمچنین گرانی قیمت سوخت درکل جهان نیازبه شناخت کامپوزیت هابه عنوان بدنه ای مقاوم برای خودرودرمقابل تصادفات وهمچنین کاهش وزن خودرووبه تبع آن کاهش مصرف سوخت وچگونگی جایگزین نمودن آن بافلزات احساس می شود ودرادامه نقش کامپوزیت هادرساخت مخازن تحت فشاروترکیب نمودن قالب گیری چرخشی وتحت فشاربرای تهیه لاینرپلاستیکی مخازن کامپوزیتی مارابراین داشت تااین مطلب رابرای شروع راه طولانی تحقیقات دراین امرخطیرارایه نماییم.

کلیدواژه‌ها