عیب یابی سر سیلندر خودرو با استفاده از امواج مکانیکی و هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

ایمنی قطعات و ماشین آلات برای کاربران آن ها امری مهم تلقی می شود و عیوب قطعات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده سلامتی قطعات همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله روشی نو جهت استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر پایه عیب یابی سرسیلندر خودرو پراید به کمک امواج مکانیکی ارائه شده است. در ابتدا سرسیلندر خودرو با جزئیات کامل مدلسازی شده است و سپس در نرم افزار اجزاء محدود مدل اجزاء محدود بدست آورده شده است. سپس برای تایید و اعتبار سنجی به مدل اجزاء محدود، قطعه تحت تست مودال قرار گرفته و بعد از تایید مدل شبیه سازی عیب ها بر روی مدل اجزاء محدود انجام شده است. با شبیه سازی اعمال نیرو بر مدل (FEM)  سیگنال شتاب – زمان دو مدل سالم و معیوب برای هر عیب محاسبه می شود. و با استفاده از امضای مکانیکی عیوب (اختلاف شتاب بین دو مدل سالم و معیوب) و آموزش آن به یک شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) که اختلاف سیگنال شتاب را به موقیعت عیب ارتباط می دهد. عیب یابی سرسیلندر خودرو (تخمین مکانی عیب) صورت گرفته است. نتایج بدست آمده قابلیت شبکه عصبی طراحی شده در تخمین موقیعت عیب را به خوبی نشان می دهد

کلیدواژه‌ها