بررسی تجربی و شبیه سازی عددی جذب انرژی در لوله ‪های مخروط شیاردار‬‬‬ تحت بارگذاری مورب ‬‬

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

در این مقاله‏‌، جذب انرژی در لوله‌های مخروط شیاردار خارجی پر شده از فوم پلی‌اورتان تحت بارگذاری مورب بررسی می‌شود. برای مطالعه مشخصات ضربه‪پذیری، تعدادی شبیه‌سازی عددی در نرم افزار آباکوس به صورت شبه استاتیک انجام شده و با نتایج تجربی مقایسه می‌شود. همچنین، منحنی‌های نیرو-جابجایی و مکانیزم تغییر شکل ضربه‌گیر با تغییر تعداد شیارها توصیف می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که جذب انرژی لوله‌های مخروط پر شده از فوم بیشتر از لوله‌های خالی است و مطابقت خوبی بین نتایج شبیه سازی عددی و تجربی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها