بررسی رفتار موج ضربه ای در جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی پیچشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق حل جریان ناپایا با مرز متحرک مورد توجه است. بدین صورت که به بررسی جریان غیر دائم، دو بعدی، تراکم پذیر و غیر لزج حول یک ایرفویل نوسانی با حل معادلات اویلر روی یک شبکه سازمان یافته تطبیق پذیر می پردازیم. با استفاده از شبکه فنری خطی، مش تطبیق پذیری تولید شده است که می تواند چسبیده به سطح جسم، حرکت جسم را مدل کند. در این کار ابتدا به ایجاد شبکه فنری تطبیق پذیر پرداخته و حالات مختلف تولید شبکه تطبیق پذیر را بررسی می کنیم. پس از بررسی استقلال از شبکه و گام زمانی نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه می شود. همچنین برای نشان دادن مزیت شبکه بندی فوق نتاج با نتایج حاصل ازحالت غیر دائم نوسانات ایر فویل روی یک شبکه بی سازمان مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه تطبیق پذیر سازمان یافته فنری باعث افزایش سرعت حل در عین حفظ دقت می شود. همچنین مشاهده می شود در حرکت نوسانی پیچشی ایرفویل رفتار شوک کاملاً وابسته به جهت نوسان، زاویه لحظه ای و زاویه متوسط ایرفویل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات