بررسی جذب انرژی در ضربه‌گیرهای استوانه‌ای شیاردار با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی

چکیده

هدف از این مطالعه، بهبود طراحی و بالا بردن میزان کارآیی لوله‌های استوانه‌ای جدار نازک شیاردار پر شده از فوم پلی اورتان به عنوان سیستم جاذب انرژی می‌باشد. شیار‌ها به صورت محیطی در داخل و خارج لوله با فاصله‌های مساوی از یکدیگر، ایجاد می‌شوند. جهت دستیابی به این هدف تاثیر قطر لوله، فاصله‌ی شیار‌ها، عمق شیار‌ها، ضخامت لوله در محل شیار و چگالی فوم بر روی جذب انرژی ویژه لوله شیاردار بررسی می‌شود. در این مطالعه، شاخص جذب انرژی ویژه، با استفاده از تحلیل المان محدود و روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با ترکیب مختلف از متغیر‌های طراحی، تحلیل المان محدود به همراه فرآیند طرح آزمایشات اجرا می‌شود. استفاده از روش سطح پاسخ نشان می‌دهد که فاصله‌ی شیار‌ها، قطر داخلی لوله، ضخامت لوله در محل شیار و عمق شیار به ترتیب و توسط مدل درجه دوم با میزان جذب انرژی ویژه ارتباط دارند. علاوه بر این، تاثیر متقابل بین فاصله‌ی شیار‌ها - چگالی فوم و فاصله‌ی شیارها – قطر داخلی لوله بر روی جذب انرژی ویژه تاثیر‌گذار تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات