مدل سازی آب شیرین کن تقطیرچند مرحله ای با فشرده سازی بخار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون انسان به آب آشامیدنی و وجود محدودیت در منابع قابل دسترس آب آشامیدنی، تصفیه آب با روشی مقرون به صرفه و بهینه از نظر اقتصادی و مصرف انرژی بسیار اهمیت دارد . در تمام فرآیند ها برای تصفیه آب وتهیه آب خالص باید انرژی صرف شود، از آنجا که منابع قابل دسترس انرژی نیز محدود می باشد محققان همیشه در تلاش برای شناسایی بهترین روش برای تصفیه آب از نظر هزینه مصرف انرژی هستند ، آنها همچنین برای به حداقل رساندن هزینه آب آشامیدنی از تحلیل های ترمواکونومیک استفاده می کنند . در این مقاله در میان انواع روش های تصفیه چند مرحله ای نوع با خوراک موازی و با تخلیه کننده بخار مورد تحلیل ترمو اکونومیک و اگزرژی قرار گرفته است. و برای به حداقل رساندن هزینه تصفیه آب، با استفاده از روابط ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی در حالت های با اجکتور بخار و بدون آن در تعداد مراحل مختلف موردبررسی و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت مشاهده می شود که در روش تصفیه چند مرحله ای وجود تخلیه کننده بخار تا بیش از 60%هزینه ها را کاهش و راندمان سیستم را نیز افزایش خواهد داد و حتی اگر درجه حرارت آب نمک در مرحله اول 70- 80 درجه سلسیوس نیزباشد آب تصفیه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات