طراحی و بررسی تحلیلی یک بزرگنمای مکانیکی بدون مفصل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استادیار گروه فیزیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

در این پژوهش با معرفی و بررسی چند مکانیزم بزرگنمای مکانیکی ، مدلی جدید معرفی، طراحی و تحلیل شده است. این مکانیزم جدید می¬تواند نسبت بزرگنمایی بالایی را در ابعادی فشرده بدست دهد. فرکانس طبیعی بالا و نیز عدم وجود حرکات عرضی از جمله مزایای این مدل جدید نسبت به مدل¬های معرفی شده می¬باشد. به منظور ارائه بررسی تحلیلی برای این مکانیزم¬ جدید از مدل شبه صلب  استفاده شده و این مدل برای بهترین شرایط کاری بهینه گردیده است. این مدل همچنین با استفاده از روش اجزای محدود تحلیل و صحه گذاری شده است. نتایج اجزای محدود به منظور مشخص کردن اثر پارامترهایی که در مدل شبه صلب دیده نشده اند استفاده شده است. مکانیزمی بهینه به همراه نقشه ساخت و ابعاد کامل در انتها ارائه گردیده است.

در این پژوهش با معرفی و بررسی چند مکانیزم بزرگنمای مکانیکی[1]، مدلی جدید معرفی، طراحی و تحلیل شده است. این مکانیزم جدید می­تواند نسبت بزرگنمایی بالایی را در ابعادی فشرده بدست ­دهد. فرکانس طبیعی بالا و نیز عدم وجود حرکات عرضی از جمله مزایای این مدل جدید نسبت به مدل­های معرفی شده می­باشد. به منظور ارائه بررسی تحلیلی برای این مکانیزم­ جدید از مدل شبه صلب[2] استفاده شده و این مدل برای بهترین شرایط کاری بهینه گردیده است. این مدل همچنین با استفاده از روش اجزای محدود تحلیل و صحه گذاری شده است. نتایج اجزای محدود به منظور مشخص کردن اثر پارامترهایی که در مدل شبه صلب دیده نشده اند استفاده شده است. مکانیزمی بهینه به همراه نقشه ساخت و ابعاد کامل در انتها ارائه گردیده­است.[1]Mechanical Amplifier


3Pseudo rigid body model

کلیدواژه‌ها