مدلیزاسیون رفتار مکانیکی یک میراگر مگنتورئولوژیکال دوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی یک نمونه میراگر مگنتورئولوژیکال دوار بهینه سازی شده موضوع این مقاله می باشد. میراگر مورد مطالعه تشکیل شده است از یک دیسک دوار که درون یک محفظه استوانه ای بسته، پرشده با سیال مگنتورئولوژیکال، قرار می گیرد و حول محور خود با سرعتی ثابت می چرخد. با تغییر جریان الکتریکی گذرنده از سیم پیچی که به دور استوانه پیچیده شده است، میدان مغناطیسی درون استوانه ایجاد  می شود که به تغییر ویسکوزیته اسمی در سیال مگنتورئولوژیکال می انجامد و با تغییر آن، گشتاور مقاوم سیال در برابر دوران دیسک تغییر می کند. بر این اساس می توان با تغییر شدت جریان الکتریکی ضریب میرایی را مدیریت نمود. در راستای اهداف این مقاله، پس از تعیین مقادیر بهینه برای پارامتر های هندسی میراگر مانند شعاع و ضخامت دیسک فرومغناطیس با توجه به محدودیت های ابعاد هندسی که در طراحی اولیه لحاظ شده، اثر شدت جریان الکتریکی بر رفتار مکانیکی میراگر مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها