بالانسینگ بهینه روبات های بازودار صنعتی به روش الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان