بررسی دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم‌های چرخدنده‌ای دارای پارامترهای غیرخطی لقی، خطای انتقال و سختی درگیری متغیر با زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی و تحلیل رفتار دینامیکی سیستم های غیرخطی انتقال چرخدنده ای می پردازد. یک سیستم چرخدنده ای با در نظر گرفتن پارامترهای غیر خطی موثر از جمله لقی، خطای انتقال استاتیکی و نیز سختی درگیری متغیر با زمان، مدلسازی و مشخصه های غیرخطی سیستم از قبیل پاسخ های پریودیک، دوشاخه شدگی (انشعاب) و آشوب، مورد بررسی قرار می گیرد. نمودارهای دوشاخه شدگی به منظور تعیین مشخصه های سیستم و با توجه به پارامترهای کنترل مختلف سیستم بدست می آید. روش بالانس هارمونیک افزاینده(IHB)، به عنوان یک روش تحلیلی برای محاسبه پاسخ پریودیک سیستم های غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بدست آمده از این روش با نتایج حاصل از روش عددی نیز مقایسه می شوند. پاسخ آشفته سیستم نیز با روش عددی محاسبه می شود. همچنین پاسخ زمانی، نگاشت پوانکاره و نمودار صفحه و فاز نیز برای مقایسه و درک بهتر این رفتارها ارائه می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات