تحلیل ارتعاشات غیر خطی دمپرهای ضربه ای در قایق ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی کامل

نویسندگان

چکیده

ایمنی و آسایش دو دیدگاه مهم در طراحی یک سیستم حمل و نقل همچون یک قایق تندرو می باشد. یکی از عوامل موثر بر این امر، ارتعاشات ناشی از شوک هنگام برخورد یک موج با قایق می باشد. این ارتعاشات تولید شتابی بزرگ می کند که توسط سرنشینان قایق احساس می شود و در حالت شدیدتر امکان گسترش ترک در زیر قایق وجود دارد. دمپر ضربه ای نوعی جاذب ارتعاشی است که دامنه ارتعاشات ناخواسته را در زمان کوتاه و با تکیه بر اصل تبدیل مومنتوم و همچنین اتلاف انرژی کاهش می دهد. در این پژوهش عملکرد یک دمپر ضربه ای در کنترل ارتعاشات ناخواسته قایق براثر برخورد امواج به آن با استفاده از روش تحلیلی پرتوبیشن بسط دومتغیر بررسی شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر زمان برخورد و ضریب بازگشت و همچنین بررسی عوامل موثر بر کاهش دامنه ارتعاشی جرم اصلی به کمک روش تحلیلی بسط دو متغیر می باشد. در این پژوهش نتایج حاصل از حل تحلیلی با نتایج حاصل از پژوهش های سایر محققین مقایسه شده است و این مقایسه نشان می دهد حل تحلیلی به روش بسط دو متغیر دقت خوبی برای حل مسائل غیر خطی دارد و بطور قابل قبولی نتایج پژوهش های سایر محققین را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات