موضوعات = آنالیز مودال
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی آسیب در محورهای دوار دارای ترک عرضی با استفاده از تحلیل ارتعاشی مدل ترک تنفس کننده

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-54

عباس عظمتی؛ مهدی صالحی؛ ستار محمدی اسفرجانی


3. شناسایی مودال ساختار ماشینهای دوار با استفاده از روش تخمین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 46-54

حسین پیرزاده؛ علیرضا محمدیون؛ آرمن آدامیان


4. مطالعه مقایسه‌ای توابع هدف معمول برپایه پارامترهای مودال در شناسایی آسیب سازه‌ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 32-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


5. اثر محل و شدت ترک بر پارامترهای مودال تیر یکسر‌گیردار

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-36

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


6. مروری بر روش های شناسایی آسیب بر اساس پارامترهای مودال

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-39

احسان جمشیدی؛ بهرام جمشیدی؛ فاطمه تقی خاکی؛ علیرضا ارغوان


7. شناسایی عیوب یک الکتروگیربکس همزن مخزن با استفاده از آنالیز ارتعاشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 18-24

محسن غیاث ابادی فراهانی؛ احمد عزیزی


8. اصلاح مدل اجزاء محدود به روش تابع پاسخ (RFM)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 39-46

محمدرضا آشوری؛ حمید دائیان؛ احسان جمشیدی