نویسنده = مجتبی حسنلو
تعداد مقالات: 2
2. مروری بر پارامترهای تاثیرگذار در شکل دهی نموی از 1960 تا 2019

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 32-45

مجتبی حسنلو؛ سینا مکاری